Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLM Chirurgia Estetyczna i Naczyniowa Sp. z o.o.z siedzibą w Olsztynie, ul. Lelewela 6a/3, 10-021 Olsztyn. Z Administratorem danych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: klinika@look-med.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej z KLM Chirurgia Estetyczna i Naczyniowa Sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy wskazanej w pkt. 2, a po realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń wzajemnych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości pełnej realizacji wskazanej w pkt. 3 umowy lub ograniczenie możliwości kontaktu.

7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą ulegały profilowaniu.


Klauzula informacyjna RODO